നുറുക്ക് ഗോതമ്പ് ദോശ /healthy Dinner #shorts #food