ದಿನಚರಿಯಿಂದಲೇ ಸಂಧಿ ವಾತ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ವಿಧಾನ? A Method Of Treating Arthritis?