ఒట్టేసి చెప్తున్నా షుగర్ బీపీ శాశ్వతంగా దూరం || #diabetes || #bp || Suman Tv Ayurvedam