இதை செய்வது இதய நோய் & பக்கவாதம் போன்ற ஆபத்தான பிரச்சனையை சர்க்கரை நோயாளிகளுக்கு ஏற்படுத்துமாம்..!